Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem, kterým je TABI Corp., s.r.o. se sídlem Botanická 5636/24, 917 08 Trnava, IČO: 44 374 631, zapsaná v OR vedeném Městským soudem Trnava, oddíl: Sro, Vložka č .: 22595 / T, DIČ: 2022694421, (dále jen "pronajímatel") a nájemcem , jejímž předmětem je pronájem služeb na internetové stránce elektronického obchodu pronajímatele. Kontaktní údaje pronajímatele: e-mail: info@profinabidka.cz
telefon: +421 948 950 105
poštovní adresa: TABI Corp., s.r.o., Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava, Slovensko

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
ČSOB – Československá obchodná banka, a.s., 4007 991 327 / 7500
IBAN: SK93 7500 0000 0040 0799 1327
SWIFT: CEKOSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č.: +421 33 5512 689
fax č.: +421 33 5512 656

1. Předmětem a podmínkami obsaženými ve smlouvě je, že společnost TABI Corp., s.r.o., IČO: 44 374 631 uděluje uživateli nevýhradní a nepřenosnou licenci na používání softwaru pouze pro účely tvorby obchodních dokumentů a s tím souvisejících činností.

2. Nájemce bere na vědomí a chápe, že software je poskytován nájemci "tak jak je". Společnost TABI Corp., sro nebude v žádném případě odpovídat ani nést odpovědnost za jakékoliv poškození, přerušení podnikatelské aktivity, ztrátu dat nebo informací libovolné povahy ( obchodních či jiných), za jakékoli vymáhání, náklady, jakékoliv způsobené, nepřímé a náhodné poškození nebo za jakoukoli ztrátu zisku nebo úspor následkem nebo v souvislosti s použitím Softwaru, za škody způsobené možnými chybami nebo překlepy v Softwaru, dokonce ani tehdy, jestliže byl zástupce společnosti TABI Corp., sro informován o možnosti takové ztráty, poškození, vymáhání nebo nákladů, nebo za jakékoliv požadavky třetích stran. Výlučné a celkové závazky společnosti TABI Corp., sro související nebo spojené s touto smlouvou EULA (pokud se nějaké vyskytnou) jsou limitovány původní nákupní cenou Softwaru.

3. Pronajímatel poskytuje nájemci záruku na software po dobu, po kterou nájemce předplácí software. Záruční lhůta začíná běžet v den připsání finančních prostředků od nájemce na účet pronajímatele.

4. V rámci běhu záruční lhůty provede pronajímatel opravu díla bezplatně. V případě vzniku kritických chyb, které se týkají základních funkcí díla, zhotovitel odstraní kritickou chybu do 2 pracovních dnů od doručení oznámení o vzniku kritické chyby. Oznámení o vzniku chyby přijaté po 16:00 hod. se považuje za přijaté následující pracovní den. Jiné chyby, které neovlivňují základní funkce díla, odstraní pronajímatel ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

5. Nájemce je povinen vady písemně ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadách musí obsahovat:
 - instalační link,
 - popis chyby s uvedením zda se jedná o kritickou chybu,
 - kontaktní údaje osoby, která chybu nahlásila.

6. Za den doručení oznámení o vzniku chyby se rozumí den odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@profinabidka.cz a telefonické oznámení, že chyba byla odeslána elektronickou poštou. Elektronická pošta musí být potvrzena zhotovitelem tak, že odesílatel elektronické pošty bude požadovat potvrzení o přijetí elektronické pošty.