1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o pronájmu (objednávky) uzavřené mezi pronajímatelem, kterým je TABI Corp., s.r.o. se sídlem Botanická 5636/24, 917 08 Trnava, IČO: 44 374 631, zapsaná v OR vedeném Městským soudem Trnava, oddíl: Sro, Vložka č .: 22595 / T, DIČ: 2022694421, (dále jen "pronajímatelem") a nájemcem , jejímž předmětem je pronájem systému ProfiNabídka a jeho doplňkových modulů a služeb na internetové stránce elektronického obchodu pronajímatele. Kontaktní údaje pronajímatele: e-mail: info@profinabidka.cz
telefon: +421 948 950 105
adresa: TABI Corp., s.r.o., Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
ČSOB – Československá obchodná banka, a.s., 4007 991 327 / 7500
IBAN: SK93 7500 0000 0040 0799 1327
SWIFT: CEKOSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inšpekce (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: +421 33 5512 689
fax č.: +421 33 5512 656

1.2 Strany se dohodly, že nájemce odesláním objednávky pronajímateli potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny nájemní a kupní smlouvy a objednávky, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje pronajímatel, na jejímž základě pronajímatel pronajme službu prezentovanou na předmětné internetové stránce nájemci (dále jen "nájemní smlouva") a na všechny vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem, vzniklé zejména při uzavírání nájemní smlouvy a reklamaci služby.

1.3 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. V případě, že pronajímatel a nájemce uzavřou písemnou nájemní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení nájemní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4 Seznam služeb na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje pronajímatel, je katalogem běžně dodávaných služeb a pronajímatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených služeb. Dostupnost služeb bude pro nájemce potvrzena na základě otázky nájemce.

2. Způsob uzavírání nájemní smlouvy

2.1 Nájemní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření nájemní smlouvy nájemce pronajímatelem ve formě e-mailové zprávy nájemce zaslané pronajímateli a / nebo ve formě nájemcem vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce pronajímatele a / nebo ve formě telefonické objednávky nájemce pronajímateli (dále jen " objednávka ").

2.2 Závazným akceptováním objednávky nájemce pronajímatelem je e-mailové potvrzení pronajímatelem nájemci o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky nájemce a po ověření dostupnosti služby, platných cen a termínu spuštění služby požadovaného nájemcem označené jako "potvrzení objednávky". Všechny ceny za služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny bez DPH. Elektronický obchod www.profinabidka.cz je určen pouze pro podnikatelskou veřejnost. Automaticky prováděny Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému pronajímatele, které nájemce obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění nájemce o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu nájemce mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.3 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci služby, jejímž pronájem je předmětem nájemní smlouvy, dále údaje o ceně služby a / nebo jiných služeb, údaje o ceně, podmínkách, údaje o pronajímateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

2.4 Nájemce může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky pronajímateli ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky pronajímateli oznámení, že objednávku ruší. Nájemce je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednané služby. V případě zrušení objednávky pronajímatel neúčtuje nájemci žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že nájemce zaplatil pronajímateli nájemní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, pronajímatel vrátí již zaplacenou nájemní cenu nebo její část ve lhůtě do 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet nájemce, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení nájemní ceny.

2.5 Podle novely zákona č. 222/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty nelze od 1.1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit pouze v případě, kdy zákazník službu ještě nepřijal a nezaplatil.

2.6 V případě probíhajících akcí se pronájem služeb na internetové stránce pronajímatele spravuje kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že nájemce objedná službu v rozporu s podmínkami příslušné akce, pronajímatel je oprávněn objednávku nájemce stornovat. O stornování objednávky bude nájemce informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady nájemní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.

3. Práva a povinnosti pronajímatele

3.1 Pronajímatel je povinen: 1. dodat na základě objednávky potvrzené pronajímatelem nájemci službu v dohodnutém množství, kvalitě a termínu, 2. zajistit, aby dodaná služba splňovala platné právní předpisy SR.

3.2 Pronajímatel má právo na řádné a včasné zaplacení nájemní ceny od nájemce za objednanou službu.

3.3 Pronajímatel má právo stornovat objednávku, pokud není schopen dodat službu nájemci ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady nájemní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.

4. Práva a povinnosti nájemce

4.1 Nájemce je povinen: 1. převzít objednanou službu, 2. zaplatit pronajímateli sjednanou nájemní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti, 3. nepoškozovat dobré obchodní jméno pronajímatele

4.2 Nájemce má právo na nájem služby v množství, kvalitě a termínu dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1 Služba je pronajata podle vystavených vzorů umístěných na internetové stránce elektronického obchodu pronajímatele v rozsahu podle jednotlivých verzí služby.

5.2 Pronajímatel je povinen objednávku nájemce splnit a službu dodat nájemci ve lhůtě do 30 dnů od objednávky.

5.3 Nájemce je oprávněn v případě nedodání služby pronajímatelem ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od nájemní smlouvy a pronajímatel je povinen vrátit nájemci již zaplacenou část nájemní ceny ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od nájemní smlouvy bezhotovostním převodem na účet nájemce určený nájemcem.

5.4 Nájemce ke každé objednávce obdrží fakturu e-mailem.

5.5 Platba předem převodem na účet. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail zašleme zálohovou fakturu. Po připsání platby na náš účet, obdržíte na tentýž e-mail daňový doklad. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém vždy následující pracovní den. Při platbě předem převodem na účet, může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou.

6. Nájemní cena

6.1 Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli nájemní cenu služby sjednanou v nájemní smlouvě a / nebo dle ceníku pronajímatele platného v době uzavření nájemní smlouvy (dále jen "nájemní cena").

6.2 V případě, jestliže nájemce zaplatí pronajímateli nájemní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá nájemní cena připsána na účet pronajímatele.

6.3 Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli nájemní cenu za dohodnutou službu ve lhůtě podle nájemní smlouvy, nejpozději však před používáním služby v placené provozu.

6.4 V případě, jestliže nájemce zaplatí pronajímateli nájemní cenu za službu dohodnutou v nájemní smlouvě, nájemce je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy a požadovat vrácení nájemní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy SR.

7. Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

7.1 Pronajímatel neodpovídá za škody, které nájemci vzniknou používáním systému ProfiNabídka.

7.2 Nájemce má právo uplatnit si u pronajímatele záruku jen na službu nebo její část, která vykazuje chyby, které zavinil pronajímatel.

7.3 Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po jejím nahlášení do doby, kterou si dohodne spolu s pronajímatelem, nejvýše však 60 dní.

7.4 Nájemce je povinen reklamovat vady služby u pronajímatele bez zbytečného odkladu, jinak nájemci zaniká právo vůči pronajímateli na bezplatné odstranění chyby.

7.5 Pronajímatel nebo určená osoba vydá nájemci potvrzení o uplatnění reklamace služby ve vhodné formě zvolené pronajímatelem, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, v níž je povinen přesně označit chyby služby v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které pro něj vyplývají.

7.6 Nájemce nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl pronajímatelem v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla nájemní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.7. Pronajímatel je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

  • 1. opravou chyby,
  • 2. vrácením nájemní ceny za období nefunkčnosti,
  • 3. vyplacením přiměřené slevy z ceny služby,
  • 4. odůvodněným zamítnutím reklamace služby.

7.8 Pronajímatel je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace nájemci vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

7.9 Záručná doba je celá doba, ktorú nájomca predpláca prenajímateľovi.

7.10 Oprávnění nájemce na uplatnění reklamace vady služby je po tom, jak využil své právo a požádal pronajímatele o odstranění chyby služby podle bodu 8.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

7.11 V případě, že pronajímatel ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si nájemce uplatnit své právo na odstranění chyby služby.

8. Osobní údaje a jejich ochrana

8.1 Strany se dohodly, že nájemce v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit pronajímateli své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

8.2 Nájemce zasláním objednávky pronajímateli čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ"), aby pronajímatel zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti pronajímatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Nájemce zároveň čestně prohlašuje, že dává svůj souhlas pronajímateli se zpracováním jeho osobních údajů is přeshraničním přenosem osobních údajů do České republiky jako členského státu Evropské unie a to za účelem uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem, evidence nájemních smluv, faktur a jiných dokumentů , za účelem marketingu. Pronajímatel se zavazuje, že bude s osobními údaji nájemce zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Pronajímatel po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů nájemce v souladu s ust. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může nájemce odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu nájemcem pronajímateli.

8.3 Pronajímatel prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny v bodě 8.2. těchto podmínek zvlášť a zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

8.4 Pronajímatel prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

8.5 Nájemce má právo na základě písemné žádosti od pronajímatele vyžadovat
       1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
       2. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
a) identifikační údaje pronajímatele a zástupce pronajímatele, pokud byl jmenován,
b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže pronajímatel při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
c) účel zpracování osobních údajů,
d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ a
e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro nájemce na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména
       - poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud pronajímatel získává osobní údaje nájemce na základě souhlasu nájemce podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud nájemcova povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , pronajímatel oznámí nájemci právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
       - třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
       - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
       - formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
       - třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,
       - při vydání rozhodnutí podle odstavce 8.8. těchto Obchodních podmínek je nájemce oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
       1. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
       2. ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
       3. opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
       4. likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
       5. likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
       6. blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud pronajímatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu nájemce.

8.6 Právo nájemce podle bodu 8.5. bodu 5 a 6 těchto Obchodních podmínek lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana nájemce, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

8.7 Nájemce na základě bezplatné písemné žádosti má právo u pronajímatele zamítat
       1. zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
       2. využívání titulu, jména, příjmení a adresy nájemce pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
       3. poskytování titulu, jména, příjmení a adresy nájemce pro účely přímého marketingu.

8.8 Nájemce na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u pronajímatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka nájemce je oprávněná, pronajímatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování nájemce namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

8.9 Nájemce na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u pronajímatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí pronajímatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejího osobních údajů. Nájemce má právo žádat pronajímatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž pronajímatel je povinen žádosti nájemce vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění pronajímatel informuje nájemce ve lhůtě podle odst. 8.16. těchto Obchodních podmínek. Nájemce nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů nájemce, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů pronajímatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku nájemce, nebo jestliže pronajímatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů nájemce.

8.10 Pokud nájemce uplatní své právo
       1. písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nájemce doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
       2. osobně ústně do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis nájemce; kopii zápisu je pronajímatel povinen předat nájemci,
       3. u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat pronajímateli bez zbytečného odkladu.

8.11 Nájemce při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

8.12 Pokud nájemce nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

8.13 Pokud nájemce nežije, jeho práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

8.14 Žádost nájemce podle odst. 8.5. bodu 1 až 3, 5 až 8 těchto Obchodních podmínek a odst. 8.7. až 8.9. těchto Obchodních podmínek vybaví pronajímatel bezplatně.

8.15 Žádost nájemce podle odst. 8.5. bodu 4 těchto Obchodních podmínek vybaví pronajímatel bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace nájemci, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

8.16 Pronajímatel je povinen písemně vybavit žádost nájemce podle odstavců 8.14. a 8.15. těchto Obchodních podmínek nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti

8.17 Omezení práv nájemce podle odst. 8.6. těchto Obchodních podmínek prenajíteľ bez zbytečného odkladu písemně oznámí nájemci a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

9. Odstoupení od nájemní smlouvy

9.1 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy z důvodu pokud provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností pronajímatele vyplývajících z nájemní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat službu zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Pronajímatel je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat nájemce a vrátit mu již zaplacenou zálohu za službu dohodnutou v nájemní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený nájemcem.

9.2 Nájemce odesláním objednávky pronajímateli potvrzuje, že pronajímatel včas a řádně splnil své informační povinnosti.

9.3 Nájemce nemůže odstoupit od smlouvy v případě služby zhotovené podle zvláštních požadavků nájemce nebo služby určené speciálně pro jednoho nájemce.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu pronajímatele.

10.2 V případě, že je nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

10.3 V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba, kdy má nájemce předplacené používání služby.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

10.5 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

10.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči nájemci odesláním elektronické objednávky nájemcem.

10.7 Nájemce zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.


V Trnave, Slovensko dne 26. 1. 2021